Spring naar inhoud

Een beroep doen op de WMO en cliëntondersteuning

Als een ingezetene van Haarlemmermeer een beroep wil doen op zorg en/of ondersteuning van de gemeente op basis van de WMO, wordt er eerst een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ gevoerd met een consultant van de gemeente om te inventariseren wat hij/zij zelf nog kan, wat mantelzorgers kunnen bieden en in laatste instantie wat de gemeente kan aanbieden.

De gemeente is verplicht de aanvrager erop te wijzen dat voor dit gesprek gratis onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is. Hij of zij kan zich laten bijstaan door een mantelzorger en een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat deze ondersteuning onpartijdig gebeurt.

De wetgever gaat er van uit dat cliëntondersteuning op een professionele wijze plaats vindt, waarbij het belang van de betrokken cliënt het uitgangspunt in die ondersteuning dient te zijn. Dit vraagt om personen of functionarissen in de positie van sociale raadslieden, maatschappelijk-werkers en professionele – maar ook vrijwillige ouderenadviseurs die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij een ouderenbond of seniorenvereniging.