Spring naar inhoud

Historie

KBO Haarlemmermeer van begin tot nu (april 2021)

KBO-Noord Holland

In 1952 wordt in het bisdom Haarlem op initiatief en onder aansporing van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) een Katholieke Bond van Ouderen opgericht. Er komen 9 commissies (zoals gezondheid en zorg, wonen, identiteit en educatie).

Voor de Algemene Leden Vergadering  van 22 april 1992 worden ‘verspreide’ leden (zij die niet bij een afdeling horen) uitgenodigd om als gast de vergadering bij te wonen vanwege het 40-jarig bestaan.
Ook in de Haarlemmermeer wonen ‘verspreide’ leden, Op 1 januari 1997 zijn dat er 18.

In 1991 wordt Jaap Zuurbier door de KBO-NH (bondsbestuur) gevraagd een KBO afdeling in de Haarlemmermeer te starten. Er wordt een werkgroep geformeerd bestaande uit heren uit zeven (kerk)dorpen en deken Kas. Men staat gereserveerd, soms zelfs gematigd negatief tegenover het voorstel.

In 1993 wordt de naam De Bond gewijzigd in KBO-Noord Holland. De naam van het ledenblad, tot nu toe Bondsnieuws wordt nu Nestor.

Seniorenraad Haarlemmermeer

In december 1994 (na 5 jaar onderhandelen) wordt de seniorenraad Haarlemmeer opgericht voor inspraak, advies, overleg en belangenbehartiging. Jaap Zuurbier en Piet van de Coevering staan aan de wieg van deze raad. Jaap stuurt verslagen van de vergadering van deze raad naar de Regio Amstelland & Meerlanden (van de KBO). Hijzelf ontvangt de verslagen van deze Regio. Vanuit de regio zitten mensen in diverse commissies van de KBO-NH.

Januari 1995 vraagt Piet v.d. Coevering (secretaris) aan het bondsbestuur om een vertegenwoordiger in de Seniorenraad. De toegevoegd secretaris (zr. Christina Maria) schrijft dat besloten is dat dhr. Zuurbier namens de KBO zal deelnemen.

Medio 2000 besluit het bestuur op te stappen vanwege onvrede over de samenwerking en communicatie  met het gemeentebestuur. Januari 2003 vindt er weer een herstart plaats. Jaap stapt eruit. Een paar jaar later staat de raad weer op non actief. In 2015 wordt het nieuw leven ingeblazen door een initiatief van de gezamenlijke seniorenorganisaties. Er wordt succesvol gewerkt aan het contact tussen gemeente en senioren in de Haarlemmermeer. Tót er nog een bestuur is van 2 mensen.  Dan besluiten zij om 1 augustus 2019 definitief de stekker eruit te trekken. Wim Dijksterhuis (secretaris van deze raad en ook secretaris van de KBO-Haarlemmermeer) heeft enorme zijn best gedaan om nieuwe bestuursleden te vinden voor de seniorenraad. Maar helaas!

KBO-Afdeling Hoofddorp

In het voorjaar van 1998 heeft KBO-NH een gesprek met 20 verspreide leden in Hoofddorp, waaronder Henk Rigter, om tot oprichting van een eigen afdeling te komen. Op een ledenlijst die de KBO-NH naar de KBO-Hoofddorp (Rigter) stuurt, staan 23 individuele leden en 8 echtparen.
Dankzij het doorzettingsvermogen van Rigter is het gelukt een Katholieke Bond voor Ouderen in Hoofddorp op te richten. Henk heeft jarenlang alles in z’n eentje gedaan: is voorzitter, secretaris en penningmeester, bezorgt de Nestor en is redacteur van het mededelingenblad.
Hij gaat ook naar de vergaderingen van de Regio.
De contributie bedraagt ƒ 25,00- voor alleenstaanden en ƒ 40,00 voor een echtpaar.
6 juni 1998 verzendt Rigter het eerste mededelingenblad (een A4) naar de 20 leden.
19 oktober 1998: eerste activiteit samen met KBO Amstelveen: een rondrit langs de Hollandse kust.
Mevr. de Nijs maakt en brengt verjaardagskaarten naar jarige leden.
Bijeenkomsten worden gehouden in het Parochiehuis van de Joannes de Doper.

26 Februari 1999 vindt de oprichtingsvergadering van de afdeling Hoofddorp plaats.
De eerste jaren is de afdeling Hoofddorp vooral een vriendenclubje. In 2002 komt vanuit de KBO-NH het voorstel dat Rigter gesteund wordt door een werkgroep.
10 juni 2003 schrijft Rigter naar Zuurbier dat er zich na de ALV vier leden hebben gemeld om mee te werken in het bestuur. Er is een eerste vergadering waarbij Zuurbier aanwezig is vanuit de KBO-NH. Er wordt besloten dat hij voorlopig zal optreden als interim-voorzitter.
De werkgroep bestaat verder uit Huib Houthuijs (secretaris) Wim Heppe en Jo van Dijk.
Zij worden echter al gauw gezien als een bestuur met Jaap Zuurbier als voorzitter.

Regio KBO-Amstel & Meerlanden

Zuurbier was medeoprichter van de regio KBO-Amstel & Meerlanden (1993). Het speerpunt was belangenbehartiging alsmede het versterken van de samenwerking tussen de lokale KBO afdelingen.
N.B.
Deze club komt in 2020 nog regelmatig bij elkaar en bestaat uit afgevaardigden van de besturen van vijf KBO-verenigingen: Uithoorn, De Kwakel, Amstelveen, Aalsmeer/Bovenkerk en Haarlemmermeer.

Samenwerkende Bonden van Ouderen

Er bestond al een overleg van de Gezamenlijke Haarlemmermeerse Ouderenbonden.
In 2006 krijgt het de naam Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen (LSBO). De bonden zijn : KBO Haarlemmermeer, ANBO Noord en Zuid, PCOB. Verschillende projectgroepen maken hier onderdeel van uit, zoals vervoer en wonen. Er is ook een Regionale SBO, deze wordt gesteund door Zorgbelang (= onafhankelijke raad voor de zorg). Als deze er mee stopt, is er ook geen RSBO meer. Daarnaast bestond er ook nog de SBO-NH.

N.B.
2015 einde ANBO-afdeling Haarlemmermeer Noord en Zuid. 2016 gaan ze door als zelfstandige verenigingen SVHN (seniorenvereniging H’meer Noord) en SVHZ.
Sinds 2017 vormen de katholieke en protestantse ouderenbonden op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Enkele interessante gegevens over de KBO-Haarlemmermeer

2001

 • De themamiddagen van de 55+ groep (van de parochie H’dorp) later ‘Samen in Gesprek’ geheten, worden nu ook gepubliceerd in het ledenblad. De zondagmiddagpodia werden al eerder opgenomen.
 • Piet van de Coevering wordt belastingadviseur namens de drie ouderenbonden.
 • Er zijn 90 leden (augustus)
 • Heeremans en Selis helpen Rigter met het rondbrengen van de Nestor en ledenblad.

2002

 • Mw. v.d. Coevering-Tabbers is het 100e lid.
 • Er wordt een ontmoetingsmiddag gehouden in het parochiehuis van de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp met diapresentatie.
 • Een busreis wordt georganiseerd, samen met de afdeling Amstelveen.

2003

 • Miep Hoving gaat de verjaardagskaarten maken.
 • De jarigen van de betreffende maand worden genoemd in het blad.
 • Bingo ochtend t.g.v. 10-jarig bestaan in het parochiehuis
 • Op de algemene ledenvergadering zijn aanwezig: Bob Kockx, vz. KBO-NH en Jaap Zuurbier, vice-voorzitter Regio
 • Jaap Zuurbier neemt het voorzitterschap over, Huib Houthuijs wordt secretaris, hij verzorgt ook de ledenadministratie. Later wordt Houthuijs penningmeester en Leny Stalenhoef, secretaris.
 • 9 november is de eerste klaverjasmiddag in wijkcentrum ‘De Silo’, Graan voor Visch, de interesse is minimaal, wordt gestopt.

2005

 • KBO leden kunnen een beroep doen op belastingadviseurs. Piet van de Coevering heeft 50 leden kunnen bijstaan.
 • Tijdens ledenvergadering optreden van cabaretière Marijke Kots.
 • Er zijn 141 leden en dhr. Rigter schrijft: Hoe lang kan onze afdeling nog blijven bestaan? Hij vraagt de leden om hun kinderen die wellicht “Jonge-ouderen” zijn, voor de afdeling te winnen.
 • De eerste gemeentelijke seniorenbeurs wordt georganiseerd in het Raadhuis.
 • Er komen meer leuke en interessante activiteiten o.a. een bustocht in samenwerking met de afdeling Bovenkerk. (In volgende jaren nog meer activiteiten door bestuur).

2006

 • De ledenvergaderingen zullen voortaan beginnen met een eucharistieviering.
 • Brief van 10 juli van Huib Houthijs. Van de Unie KBO kreeg hij bericht dat er zo’n 100 nieuwe leden op ong. 70 adressen overgeheveld worden naar de KBO-afdeling Hoofddorp (Haarlemmermeer). Er moeten 70 Nestors meer verspreid worden. Deze werden tot nog toe per post vanuit Den Bosch  verstuurd. De nieuwe leden wonen in Abbenes (1), Cruquius (1), Kaag (1), Nieuw Vennep (5), de rest in Hoofddorp.
 • September, Er zijn nu 390 leden, nieuwe leden door collectieve zorgverzekering.

2007

 •  De afdelingsnaam ’Hoofddorp’ wordt veranderd in ‘Haarlemmermeer’;
 •  Er zijn ruim 300 leden;
 • Jan Brabander verzorgt het mededelingenblad. Dit blad wordt in het vervolg uitgevoerd op  lichtgroen papier, de verjaardagslijst komt te vervallen en er moeten meer onderwerpen aan bod komen.

Het papieren archief eindigt met een verslag van een bestuursvergadering  van 12 nov. 2007.
De scheidend secretaresse, Leny Stalenhoef, zegt in de rondvraag dat ze graag zou zien dat er meer dames tot het bestuur toetreden, de meeste leden zijn immers ook dames.

Nog enkele data wat betreft regelmatige activiteiten

In 2008 vraagt Theo van de Coevering (vz) zijn broer Piet om een evenementencommissie op te zetten voor het organiseren van culturele activiteiten en dagtochten.
Enkele jaren later durft de commissie het aan een midweek te organiseren. Deze wordt een groot succes, daarom wordt dit jaarlijks herhaald.

April 2009 gaat de klaverjas- en inloopmiddag beginnen. Elke dinsdagmiddag komen leden, merendeels dames, bij elkaar in de serre van het appartementencomplex de Burcht. Het ‘inlopen’ wordt later rummikuppen.

In 2010 wordt in MeerNieuws vermeldt:
“Sedert enkele maanden heeft onze afdeling een eigen website en daar zijn wij best trots op.
Onze webmaster Wim Dijksterhuis zorgt voor voldoende interessante informatie, zodat het de moeite loont onze website met enige regelmaat te bezoeken.”
De website was in het begin onderdeel van de website van KBO NH. We kregen daar een aantal pagina’s van en er werd door KBO NH een wedstrijd uitgeschreven wie van de afdelingen de mooiste website had gebouwd. Dat bleek onze website te zijn.

8 september 2011 start de bridgeclub KBO-Méérbridge. De leden van deze club komen elke maandagmiddag bij elkaar, eveneens in de Burcht (Aletta Jacobsdreef, Hoofddorp).

September 2014 wordt ‘Samen in Gesprek’ een gezamenlijk project van de Joannes de Doper-parochie en de KBO-Haarlemmermeer. Plaats van samenkomst: parochiehuis.

In 2016 blijkt onze website van KBO Noord-Holland niet meer te voldoen. Er wordt besloten een website in eigen beheer te ontwikkelen. Deze nieuwe website is in 2017 “live” gegaan.

Vanaf september 2016 komt elke maand een breigroepje in het parochiehuis samen.
Zij breien voor de organisatie Childs Life, een Nederlandse organisatie, die zich richt op ontwikkelingshulp aan kinderen.

Vanaf medio 2019 kunnen rummikub en de bridge niet meer in de Burcht terecht, zij wijken uit naar het parochiehuis in Hoofddorp. Het klaverjassen gaat door in de Burcht onder verantwoordelijkheid van bewoners van de Burcht.

Het bestuur sluit een overeenkomst met Het Brandpunt. Vanaf 1 januari 2021 zullen de bestuursvergaderingen in dit gebouw plaatsvinden, alsook –na de coronaperiode- het bridgen en rummikuppen. Inmiddels is, wegens gebrek aan deelnemers, het bridgen gestopt.

Bronnen o.a.
Van Joke Joosten ontvangen: mededelingenbladen 25 (aug. 2001) t/m 46 (aug. 2003)
Van Wim Dijksterhuis: diverse materialen van het secretariaat
Van Jacqueline Zuurbier: ordners van haar vader met verslagen van vergaderingen van KBO Haarlemmermeer, de regio Amstelland & Meerlanden, Lokaal Samenwerkende Bonden Haarlemmermeer en de seniorenraad Haarlemmermeer.
Tevens informatie over de KBO-Noord Holland.
Van Theo van de Coevering: ordners van Henk Rigter, oprichter van de KBO-H’meer